Welcome to your BẢNG ĐÁNH GIÁ NV BH

Họ và tên
THỜI GIAN CỐNG HIẾN

Đọc kỹ câu hỏi, chọn 0 điểm hoặc 1 điểm

Thời gian làm việc và sự công hiến trong công việc?

Copyright @2020 | tripler.vn